Tianjin/Bibliography – Reference Books

DSC_4946

Jing, Q., & Zhang, L. (1998). Tianjin de jian zhu wen hua = Tianjin concessions architecture (Di 1 ban. ed.). Tianjin Shi: Tianjin da xue chu ban she.

DSC_4942

Tianjin li shi feng mao jian zhu tu zhi = Atlas of historic and stylistic architecture in Tianjin (Di 1 ban. ed.). (n.d.).

DSC_4941

Tian jin li shi feng mao jian zhu — zong lan. (2007). Bei jing: Zhong guo jian zhu gong ye chu ban she.

These three books demonstrate a lot of sections, elevations and photos for concession buildings. They provide a fruitful context of the modern China from Tianjin’s perspective – Tianjin as the miniature of the modern China development.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.