Shanghai (1927-1937) / Bibliography 1

Bibliography

 1. An Keqiang 安克强, 1926-1937 Nian De Shanghai– Shi Zheng Quan, Di Fang Xing He Xian Dai Hua 1927年一1937年的上海一市政权地方性和现代化, Shanghai Chinese Classics Publishing House 上海古籍出版社, 2004.
 2. Bai Jier白吉尔, The history of Shanghai: the way to modern上海史:走向现代之路, Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press出版社, 2005.
 1. Chen Bingduo陈秉钊, Fan Junyong 范军勇. “Zun Zhong Li Shi Wa Jue Li Shi- Shanghai Wujiaochang Di Qu Li Shi Wen Hua Zi Yuan Zheng He Gui Hua 尊重历史 挖掘历史——上海五角场地区历史文化资源整合规划.” Urban Planning Forum 城市规划学刊 3 (2005): 24-30.
 2. Chen Jiansheng 陈建生. “Shanghai Jiang Wan Ti Yu Chang Feng Feng Yu Yu 80 Zai 上海江湾体育场风风雨雨 80 载.” Science & Lifestyle 科学生活 9 (2014): 83-83.
 3. Dillon, Nara, and Jean Chun Oi, Eds. At the crossroads of empires: middlemen, social networks, and state building in Republican Shanghai. California: Stanford University Press, 2008.
 4. F. Wilkins, Shanghai Outgrowing Itself, The Far Eastern Review, 1927.
 5. Guo Qizheng 郭奇正, “Pao Mo Hua Le De Xin Guo Zu Zhao Huan– Da Shanghai Ji Hua Yu 1927-1937 Nian Jian De Du Shi Zheng Zhi 泡沫化了的新国族召唤一大上海计画与1927—1937年问的都市政治”, Journal of Geographical Science 地理学报 29 (2001): 27-65
 6. Interior Ministry Archive 内政部档案, Cheng Wei Jue Ding Shanghai Te Bie Shi Zhong Xin Qu Shi You 呈为决定上海特别市中心区事由, Shanghai, 1933.
 7. Introduction by O. M. Green, Shanghai of Today, Sweden: Kelly & Walsh limited, 1928.
 8. “Jie Shou Zha Bei Sheng Zhong 接受闸北声中”, Shen Bao 申报, May 23rd, 1932.
 9. L. Lee, Better Housing for Shanghai Worker, The Far Eastern Review, 1936.
 10. Li Jingyu 李璟昱, Jiang Wan Wu Jiao Chang- Jin Dai Zhong Guo Cheng Shi Hua De Dian Xing 江湾五角场 ——近代中国城市化的典型, Architectural Knowledge 建筑知识 03(2006): 9
 11. Pei Fei & Wei Muting 裴斐、韦慕庭, Cong Shanghai Shi Zhang Dao Tai Wan Sheng Zhu Xi– Wu Guozhen Kou Shu (1946-1953) “从上海市长到台湾省主席”——吴国桢口述(1946—1953), Shanghai People’s Publishing House 上海人民出版社,1999.
 12. Shanghai Cheng Shi Gui Hua Zhi Bian Zuan Wei Yuan Hui 上海城市规划志编撰委员会, Shanghai Cheng Shi Gui Hua Zhi 上海城市规划志, Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press上海社会科学院出版社, 1999.
 13. Shanghai City Archives 上海市档案馆, Ri Ben Di Guo Zhu Yi Qing Lue Shanghai Zui Xing Shi Liao Hui Bian (volume 1)日本帝国主义侵略上海罪行史料汇编(上编), Shanghai People’s Publishing House 上海人民出版社, 1997
 14. Shanghai City Archives 上海市档案馆, Wang Guoxian Deng (Shanghai Shi Can Yi Hui) Guan Yu Qing Shi Fu Jiang Fan Rong Nan Shi Yi Tuo Zhan Ben Shi Zhong Xin Qu Jian Di Ren Kou Mi Ji Cheng Du Zuo Wei Shi Shi Da Shanghai Ji Hua Zhi Chu Bu De Ti An (No. 235)王国贤等上海市参议会关于请市府将繁荣南市以拓展本市中心区减低人口密集程度作为实施大上海计划之初步的提案提字第二百卅五号, Shanghai, 1927.
 15. Shanghai Shi Du Shi Ji Hua Wei Yuan Hui 上海市都市计划委员会, Da Shanghai Du Shi Ji Hua Zong Tu Cao An Bao Gao Shu 大上海都市计划总图草案报告书, Shanghai, 1946.
 16. Shanghai Shi Zhong Xin Qu Yu Jian She Wei Yuan Hui 上海市中心区域建设委员会, Jian She Shanghai Shi Shi Zhong Xin Qu Yu Ji Hua Shu 建设上海市市中心区域计划书, Shanghai, 1930.
 17. Shanghai Shi Zhongxin Quyu Jianshe Wei Yuan Hui 上海市市中心区域建设委员会, She Li Gong Yuan Bing Fu She Yun Dong Chang Juan 设立公园并附设运动场卷,Shanghai, 1932.
 18. Shanghai Shi Zhongxin Quyu Jianshe Wei Yuan Hui 上海市市中心区域建设委员会, Zhi Yuan Su She Juan职员宿舍卷, Shanghai, 1932.
 19. Shanghai Special City Government上海特别市政府, Shanghai Shi Zheng Zhai Yao上海市政概要,Shanghai, 1934.
 20. Shanghai Special City Works Bureau, 上海特别市工务局, Shanghai Te Bie Shi Gong Wu Ju Ye Wu Bao Gao Di Er Qi Di San Qi Liang Qi He Kan<上海特别市工务局业务报告第二期第三期两期合刊>, Shanghai, 1929.
 21. Shanghai Special City Works Bureau, 上海特别市工务局, Shanghai Te Bie Shi Gong Wu Ju Ye Wu Bao Gao Di Si Qi Di Wu Qi Liang Qi He Kan 上海特别市工务局业务报告第四五两期合刊, Shanghai, 1933.
 22. Shanghai Special City Works Bureau,上海特别市工务局, Shanghai Te Bie Shi Gong Wu Ju Ye Wu Bao Gao (Min Guo Shi Liu Nian Qi Yue Zhi Shi Yi Yue)上海特别市工务局业务报告(民国十六年七月至十一月), Shanghai, 1929.
 23. Shanghai Special City Works Bureau,上海特别市工务局, Shanghai Shi Gong Wu Ju Zhi Shi Nian上海市工务局之十年, Shanghai, 1937.
 24. “Shi Zheng Fu Xin Wu Jian Lue Shuo Ming市政府新屋简略说明”, Shen Bao 申报, October 10th, 1933.
 25. “Shi Zheng Yu Jiu Ji Shi Ye市政与救济事业”, Shi Zheng Qi Kan市政期刊 01(1930): 12
 26. Sun Yet-sum孙中山, Jian Guo Fang Lue 建国方略, Huaxia Press华夏出版社, 2002.
 27. Tang Zhenchang唐振常, History of Shanghai 上海史, Shanghai Renmin Press上海人民出版社,1989.
 28. “The report of Mayor Zhang and Director Shen 张市长沈局长之报告”, Dao Lu Yue Kan 道路月刊, 33(1933):2
 29. Wei Shu魏枢, <The Greater Shanghai Plan> Qi Shi Lu—Jin Dai Shanghai Hua Jie Du Shi Zhong Xin Kong Jian Xing Tai De Liu Bian大上海计划启示录——近代上海华界都市中心空间形态的流变, Southeast University Press 东南大学出版社, 1995.
 30. Xin Ping 忻平, Cong Shanghai Fa Xian Li Shi: Xian Dai Hua Jin Cheng Zhong De Shanghai Ren Ji Qi She Hui Sheng Huo 从上海发现历史: 现代化进程中的上海人及其社会生活. Shanghai, Shanghai Renmin Press 上海人民出版社, 1996
 31. Yu Shien 俞世恩. “1929 Nian Da Shanghai Ji Hua De Te Dian Ji Qi Shi Bai Yuan Yin Chu Tan 1929 年 “大上海计划” 的特点及其失败原因初探”, Li Shi Jiao Xue Wen Ti 历史教学问题 003 (2014): 116-120.
 32. Zheng Zuan 郑祖安. Shanghai Jian Ying海上剪影. Shanghai, Shanghai Lexicographical Publishing House 上海辞书出版社, 2001.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.